karde edilmemiş, taranmamış veya iplik imali için diğer surette hazırlanmamış ithalatı konusu

23.08.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan aşağıdaki Tebliğ  ile İran menşeli 5503.20.00.00.00 GTİP’li Sentetik devamsız lifler (karde edilmemiş, taranmamış veya iplik imali için diğer surette hazırlanmamış)(Poliesterlerden) için 4 yıl süre ile Ek Mali Yükümlülük getirilmiştir.

 

Bilgilerinize sunulur.

 

 

 

23 Ağustos 2013  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28744

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2013/7)

Kapsam

MADDE 1 (1) Bu Tebliğ, 17/4/2013 tarihli ve 28621 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/2) ile başlatılan ve 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği çerçevesinde yürütülen soruşturma sonucunda alınan kararı içermektedir.

Soruşturma

MADDE 2 (1) Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren özet sonuç raporu Bakanlığa ait Ticaret Politikası Savunma Araçları (www.tpsa.gov.tr) web sayfasının Korunma Önlemleri bölümünde yer almaktadır.

Karar

MADDE 3 (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, 5503.20.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu (GTİP) eşyanın İran menşeli olanlarının ithalatında 4 (dört) yıl süreyle ek mali yükümlülük şeklinde korunma önlemi uygulanmasına, ek mali yükümlülüğün aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde gümrük kıymetinin yüzdesi olarak belirlenmesine ve önlemin istihsali hususunda Bakanlar Kuruluna öneride bulunulmasına karar vermiştir.

 

G.T.İ.P.

Eşya Tanımı

Ek Mali Yükümlülük (Gümrük Kıymeti %)

1.
Dönem

2.

Dönem

3.
Dönem

4.
Dönem

5503.20.00.00.00

Poliesterlerden

22

21,5

21

20,5

Yürürlük

MADDE 4 (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür

Leave a Reply

  

  

  

jeneratör